عضویت در کلوپ اَبَراِنسان ها

آیا جهان های موازی وجود دارند؟