عضویت در کلوپ اَبَراِنسان ها

جملات تاکیدی مثبت چیست؟