عضویت در کلوپ اَبَراِنسان ها

چگونه ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنیم ؟