عضویت در کلوپ اَبَراِنسان ها

چطور انرژی و وقتمون رو برای رسیدن به اهداف مدیریت کنیم؟